"P O W O Ł A N I E" - Pismo Kleryków WSD w S a n d o m i e r z u

You are here: Start Historia

Historia „Powołania”

Zawsze u podstaw jakichkolwiek inicjatyw leży idea. I taka właśnie idea wydawania czasopisma kleryckiego zrodziła się w umysłach naszych starszych w powołaniu braci, którzy 10 lat temu zainicjowali wydawanie periodyku o nazwie „He Klesis - Powołanie”.
Inicjatywa ta spotkała się z przychylnością Biskupa Ordynariusza Wacława Świerzawskiego, której dał dowód w słowie wprowadzającym edycję 1. numeru.

Napisał m.in.: „W roku akademickim 1992/93 Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zaczyna powracać do dawnej tradycji. Będzie formować kapłanów dla Ziemi Sandomierskiej - na której jest zakorzeniony od wieków lokalny Kościół. Alumni tegoż Seminarium pragną wypowiadać się wobec współczesnych. Przynagla ich jakaś potrzeba. Czytelnicy, do których pisane słowa będą kierowane, ocenią, czy to plewy, czy zdrowe ziarno. Poproszony o słowo wstępne dla rozpoczynającej się próby wejścia na forum publiczne (mam na myśli tę domową gazetę, która ma ambicje docierać do dalszych czytelników), przypomniałem sobie odczytane kiedyś zdanie Claudela: „Elokwencja to ogień, który żywi się byle czym”. Jest tu wyraźna analogia do pisarstwa, które żywi się byle czym. Nie daj Boże, byście byli zarażeni tą chorobą. Wprawdzie nie karmią was byle czym, ale czy już jesteście gotowi, by pisać o tym, czym was karmią? Do dzielenia się zdrowym ziarnem? Wydobywania go z milczącej kontemplacji Tego, który JEST? Do konfrontacji z bólem istnienia tych, którzy powinni swoją egzystencję zanurzać w pokoju Jego istnienia, a tego nie czynią?
Pomagajcie im, jak tylko potraficie, odnajdywać drogi prowadzące w tym kierunku. Coraz pełniej i coraz głębiej. Coraz radykalniej. Zacznijcie od najbliższych, by kiedyś pójść dalej.
Niech Bóg Wszechmogący przez Chrystusa w Duchu Świętym nie tylko przynosi wam ogień i światło. Niech je wydobywa z was. Zwłaszcza z tych, co odkryli już tajemnicę «Wolności Milczenia», przez którą On dociera do człowieka. Niech będzie pokarmem waszych słów, którymi będziecie pisać te karty”.

Początkowo był to miesięcznik wydawany w formacie A5. Pierwszym redaktorem był ks. Dariusz Woźniczka, asystentem kościelnym - ówczesny prefekt ks. Michał Mierzwa, późniejszy Rektor Seminarium w Sandomierzu. To dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałej pracy zawdzięczamy pierwsze numery „He Klesis".
Nakład pisma wynosił początkowo niewiele ponad 100 egz. Druk wykonywała powielarnia filii KUL w Stalowej Woli.
W październiku 1993 roku czasopismo zmienia częstotliwość ukazywania się oraz tytuł. Odtąd Powołanie ukazuje się nieregularnie, dzieląc z Seminarium trudności ekonomiczne.

W listopadzie 1994 ukazała się pierwsza okładka w kolorze, wykonana w Drukarni Diecezjalnej, a wnętrze drukowane w Stalowej Woli, dzięki uprzejmości i życzliwości Pani Teresy Ryszawy, która była kierownikiem drukarni „Markpress”. Było to bardzo ważne dla pisma tego pokroju, o mało „krzykliwych” tematach. Powołanie ukazywało bowiem blaski i cienie życia seminaryjnego. To, co jest przyczyną radości i entuzjazmu, co buduje wiarę i krzepi nadzieję, ale także i to, co jest powodem niepokoju, smutku. Krótko mówiąc to wszystko, co stanowi codzienność kleryckiego życia. A życie to jest bardzo ciekawe - na przekór tym, którzy zapewniają o jego monotonii.

Dopiero w 1995 roku „Powołanie” zaczęło być drukowane w Drukarni Diecezjalnej w Sandomierzu. Coraz ciekawsza staje się szata graficzna Powołania.

W roku 1998 ukazuje się jedyny numer Powołania, nr 18 - specjalny. Całość edycji przygotowało seminaryjne koło trzeźwościowe. Numer poświęcony był problemom abstynencji i trzeźwości.

Od numeru 19 z 1999 r. Powołanie osiągnęło pewną stabilizację periodyczną. Za zgodą Zarządu Seminarium stało się kwartalnikiem.
Numer 20 to kolejny numer specjalny wydany z okazji Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych w piłkę nożną - Sandomierz 1999.
Powstaniem tego numeru zajęli się w głównej mierze seminaryjni sportowcy: ksiądz rektor Michał Mierzwa, Tomasz Lis, Michał Szawan, Grzegorz Polak. Kolorową wkładkę zdjęciową wykonał ks. Jacek Łapiński - profesor Seminarium.

Od nr 21 naszego czasopisma rozpoczyna się powolna transformacja tego periodyku. Zmienia się nieco orientacja artykułów, potencjalnymi odbiorcami Powołania stają się Przyjaciele naszego Seminarium skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół. Oto co napisał ówczesny redaktor - alumn Grzegorz Martyna: „Pracując nad wydaniem tego numeru „Powołania”, myśleliśmy o tych osobach, do których ono dotrze, a szczególnie o Przyjaciołach Seminarium Duchownego. Naszym pragnieniem jest, aby Seminarium Duchowne było bliżej znane we wszystkich parafiach naszej diecezji, tych położonych w pobliżu Sandomierza, jak i tych znajdujących się najdalej od Stolicy Biskupa Diecezjalnego - do parafii miejskich i wiejskich. Aby to czasopismo dotarło do wszystkich osób, którym leży na sercu przyszłość Kościoła Chrystusowego i wspierają modlitwą oraz darem serca kandydatów przygotowujących się do kapłaństwa. Oni to będą w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa głosić dobrą nowinę o nadziei jaką daje Chrystus”.

Od numeru 25 nastąpiła zmiana formatu z A5 na B5. Wzrosła objętość czasopisma. Dokonano podziału na poszczególne działy, z których każdy ma swojego odpowiedzialnego redaktora. W chwili obecnej jest ich 8. W budynku Seminarium przeznaczono pomieszczenie na pokój redakcyjny, o nowoczesne wyposażenie i sprzęt techniczny zatroszczyło się Stowarzyszenie Przyjaciół. To sprawiło, że co kwartał możemy docierać do kilku tysięcy czytelników.
W maju 2004 roku ukazuje się numer specjalny poświęcony zmarłemu Księdzu Ryszardowi Stanickiemu, który swoją posługę kapłańską sprawował zaledwie 42 dni, a rok później (nr 44) redakcja wydaje Powołanie przedstawiające w całości osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.

Oprócz bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie czasopisma nie sposób pominąć autorów poszczególnych tekstów, których nazwiska rzadko znajdują miejsce w stopce redakcyjnej. To właśnie dzięki nim nasze Powołanie ma takie, a nie inne oblicze. I za to należą im się szczególne słowa wdzięczności.

Drukuj PDF

Copyright © Powołanie - Pismo Alumnów WSD w Sandomierzu 2020

Template by Joomla Themes & Copywriter.